Literatura

A jeśliś kultury materialnej Dziadoszan ciekawy, wiedzy w niniejszych manuskryptach poszukuj:

praca zbiorowa
1967 ‘Naczynia metalowe z wczesnego średniowiecza’, [w:] ‘Słownik Starożytności Słowiańskich’, t.3, s. 340;
Gostyń
Adamska Dagmara, Latocha Agnieszka, Nowakowski Dominik, Paroń Aleksander, Siehankiewicz Marcin, Sikorski Robert
2014 ‘Słownik wsi śląskich w średniowieczu. Tom 1: Powiat lubiński’, Wrocław;
Brodowice, Chobienia, Kliszów/Olszany, Krzeczyn Wielki, Miłoradzice, Orsk, Stara Rudna, Wielowieś
Bagniewski Zbigniew
1982 ‘Dokumentacja z archeologicznych badań powierzchniowych i ratowniczych, przeprowadzonych na terenie inwestycji wodnej Stara Rzeka k/Głogowa’, maszynopis w Muzeum w Głogowie;
Stara Rzeka
Bakszas Jolanta
1973 ‘Sprawozdanie z badań wczesnośredniowiecznego cmentarzyska szkieletowego koło miejscowości Brzeg Głogowski’, [w:] ‘Śląskie Sprawozdania Archeologiczne’, t. 16, s. 59-61, Wrocław;
Brzeg Głogowski
Baron Justyna, Rzeźnik Paweł
1999 ‘Wczesnośredniowieczny budynek z tzw. korytarzykiem wejściowym z osady w Obiszowie na Wzgórzach Dalkowskich’, [w:] ‘Śląskie Sprawozdania Archeologiczne’, t. 41, s. 269-280, Wrocław;
Obiszów
Bartczak Andrzej, Pokora Henryk, Suchodolski Stanisław
1990 ‘Skarb z X w. Z Obiszowa w woj. Legnickim’, [w:] ‘Wiadomości Numizmatyczne’, R. 34, s. 9-29;
Obiszów
Biermann Felix Paul
2000 ‘Slawische Besiedlung zwischen Elbe, Neiße und Lubsza. Archäologische Studien zum Siedlungswesen und zur Sachkultur des frühen und hohen Mittelalters’, [w:] ‘Universitätsforschungen zur prähistorien Archäologie’, 65, Bonn;
Gostyń [nie posiadam]
2001 ‘Pennigsberg – Untersuchungen zu der slawischen Burg bei Mittenwalde und zum Siedlungswesen des 7/8. bis 12. Jahrhunderts am Teltow und im Berliner Raum, Weissbach;
Żukowice
2009 ‘Der Bauernhof als Innovation? Dorf und Gehöft vom frühen bis zum späten Mittelalter im nördlichen westslawischen Raum.’, [w:] ‘Stare i Nowe w średniowieczu. Pomiędzy innowacją a tradycją. Spotkania Bytomskie VI.’, s. 279-312, Wrocław;
Żukowice
2017 ‘Kult, Sklaverei, Mord und Totschlag – menschliche Knochen aus slawischen Siedlungsbefunden’, [w:] ‘Religion unde Gesellschaft im nördlichen westslawischen Raum. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 82’, s. 121-150, Langenweißbach;
Gostyń
Biermann Felix Paul, Kieseler Andreas, Nowakowski Dominik
2011 ‘Mittelalterliche Herrschafts- und Siedlungsstrukturen in Niederschlesien am Beispiel von Köben (Chobienia) an der Oder’, [w:] ‘Praehistorische Zeitschrift’, Volume 86, Issue 1, s. 100-132, Berlin;
Chobienia
2012 ‘From a Slavic Stronghold to a Medieval Town – the Example of Chobienia’, [w:] ‘Rytm przemian kulturowych w pradziejach i średniowieczu’, s. 415-431, Biskupin-Wrocław;
Chobienia
2014 ‘Grodzisko plemienne w Chobieni gm. Rudna w świetle badań archeologicznych w 2010 r.’, [w:] ‘Funkcje grodów w państwach wczesnośredniowiecznej Europy Środkowej. Społeczeństwo, gospodarka, ideologia.’, s. 269-334, Głogów;
Chobienia
2016 ‘Köben an der Oder (Chobienia) – Forschungen zum Wandel der Siedlungs- und Herrschaftsverhältnisse im mittelalterlichen Niederschlesien’, [w:] ‘Burg, Herrschaft und Siedlung im mittelalterlichen Niederschlesien: die slawischen Ringwälle von Köben (Chobienia) und Kleinitz (Klenica) im Kontext der Frühgeschichte des mittleren Oderraums’, s. 23-209, Bonn;
Chobienia
Biermann Felix, Kieseler Andreas, Pernicka Ernst, von Richthofen Jasper
2020 ‘Hacksilberschätze im Oder-Neiße-Gebiet aus archäologischer und archäometrischer Perspektive – das Beispiel Mahnau (Maniów) in Niederschlesien’, [w:] ‘Burg, Herrschaft und Zentralörtlichkeitim nördlichen westslawischen Raum. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 92’, s. 351-372, Langenweißbach;
Maniów
Biszkont Jadwiga
2005 ‘Późnośredniowieczne szklarstwo na Śląsku’, [w:] ‘Wratislavia Antiqua’, tom 7, Wrocław;
Obiszów
Blaschke Julius
1913 ‘Geschichte der Stadt Glogau und des Glogauer Lands’, Głogów;
Głogów, Gostyń, Grodziszcze
Bogucki Mateusz, Ilisch Peter, Suchodolski Stanisław
2013 ‘Frühmittelalterliche münzfunde aus Kleinpolen und Schlesien’, [w:] ‘Frühmittelalterliche münzfunde aus Polen.’, Inventar IV, Band IV, Warszawa;
Bytom Odrzański, Chobienia, Czeladź Wielka, Głogów, Gostyń, Jurcz, Kębłów, Maniów, Obiszów, Polkowice, Śrem
Borkowski Tomasz
1989 ‘Wczesnośredniowieczny budynek mieszkalny z Retkowa, gmina Grębocice’, [w:] ‘Śląskie Sprawozdania Archeologiczne’, t. 29, s. 94-95, Wrocław;
Retków
Boroń Piotr
1998 ‘O rzekomych pieniężnych funkcjach niektórych przedmiotów żelaznych z wczesnośredniowiecznego Śląska’, [w:] ‘Studia i materiały z dziejów Śląska’, t. 23, s. 7-15;
Gostyń
Boryna Maciej
2004 ‘Boski Flins na Dolnym Śląsku, Łużycach i w Saksonii’, Szprotawa;
Dziadoszanie
2011 ‘Wały Śląskie. Tajemnice dawnych granic’, Szprotawa;
nie Dziadoszanie!
2013 ‘Dawne życie mieszkańców Borów Dolnośląskich na przykładzie Lubiechowa w byłym powiecie szprotawskim’, Szprotawa;
bitwa w lesie Dziadoszan 1 września 1015 roku
Brzostowicz Michał
1998 ‘Z badań nad ceramiką wczesnośredniowieczną z Bruszczewa gm. Śmigiel, woj. leszczyńskie’, [w:] ‘Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i sacrum.’, s. 409-418, Poznań;
Gostyń
2002 ‘Bruszczewski zespół osadniczy we wczesnym średniowieczu’, Poznań;
Gostyń
Buko Andrzej
2005 ‘Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej’, Warszawa;
Gostyń
Buśko Cezary
1990 a ‘Obiekty wczesnośredniowieczne w Żukowicach, stan. 8, woj. legnickie’, [w:] ‘Śląskie Sprawozdania Archeologiczne’, t. 31, s. 243-248, Wrocław;
Żukowice
1990 b ‘Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych przeprowadzanych na stanowisku Żukowice 40, woj. legnickie, w 1988 roku’, [w:] ‘Śląskie Sprawozdania Archeologiczne’, t. 31, s. 197-199, Wrocław;
Żukowice
Butent-Stefaniak Barbara
2006 ‘Wstępne wyniki badań nad wczesnośredniowiecznymi znaleziskami monet na Śląsku (X – poł. XII w.)’, [w:] ‘Śląskie Sprawozdania Archeologiczne’, t. 48, s. 287-295, Wrocław;
Biechów, Bytom Odrzański, Chobienia, Głogów, Gostyń, Maniów, Obiszów, Polkowice
2009 ‘Wczesnośredniowieczny skarb z okolic Małkowic, pow. Wrocław’, [w:] ‘Z dziejów kultury materialnej i duchowej. Księga jubileuszowa z okazji 70-tych urodzin dra Adolfa Juzwenko.’, s. 17-28, Wrocław;
Gostyń, Obiszów
2014 ‘Skarby wczesnośredniowiecznego Śląska w kontekście znalezisk wielkopolskich’, [w:] ‘Studia Lednickie’, t. 13, s. 9-48, Dziekanowice;
Gostyń, Obiszów
Butent-Stefaniak Barbara, Malarczyk Dorota
2009 ‘Obieg pieniężny na Śląsku we wczesnym średniowieczu (od X do połowy XII wieku)’, Wrocław;
Biechów, Bytom Odrzański, Chobienia, Głogów, Gostyń, Maniów, Obiszów, Polkowice
Chrzan Krystian
2014 ‘Uwagi do studiów nad osadnictwem wschodniego dorzecza Baryczy od 2. poł. IX w. do poł. XI w.’, [w:] ‘Funkcje grodów w państwach wczesnośredniowiecznej Europy Środkowej. Społeczeństwo, gospodarka, ideologia.’, s. 191-225, Głogów;
grody dolnośląskie nad Baryczą: Bartodzieje, Czeladź Wielka/Sądowel, Kaszowo, Kędzie, Kietlów, Lelików, Lipowiec, Lubiel, Łąki, Milicz, Nowe Grodzisko, Osiek Mały, Wrocławice, Żmigród
2018 ‘Miejsce w krajobrazie oraz funkcje wczesnośredniowiecznych grodów w dorzeczach środkowej i górnej Obry, Baryczy oraz środkowej Prosny w IX i X w.’, [w:] ‘Przegląd Archeologiczny’, t. 66, s. 261-282, Wrocław;
Bartodzieje, Czeladź Wielka/Sądowel, Lipowiec
Chrzan Krystian, Moździoch Sławomir, Rodak Sylwia
2019 ‘Wczesnośredniowieczne grodziska w Polsce. Tom 5. Powiat polkowicki’, Wrocław;
Bieńków, Dalków, Gostyń, Grodziszcze, Obiszów
2019 ‘Wczesnośredniowieczne grodziska w Polsce. Tom 6. Powiat nowosolski’, Wrocław;
Bobrowniki, Bytom Odrzański, Gołaszyn, Popęszyce, Solniki
Cieślik Janusz
2010 ‘Uwagi o stanie badań nad miejscami kultu pogańskiego Słowian na ziemiach polskich’, [w:] ‘Sacrum pogańskie – Sacrum chrześcijańskie. Kontynuacja miejsc kultu we wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej’, s. s. 27–80, Warszawa;
Gostyń
Cnotliwy Eugeniusz
1998 ‘Grzebienie w kulturze wczesnosłowiańskiej na terenie południowej i środkowej Polski’, [w:] ‘Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i sacrum.’, s. 366-379, Poznań;
Żukowice
Cygan Sylwia
2006 ‘Wczesnosłowiańskie półziemianki kwadratowe na terenie Polski, Czech, Słowacji, wschodnich Niemiec i Dolnej Austrii’, Rzeszów;
Żukowice
Czapla Krzysztof
1993 ‘Osada wczesnośredniowieczna w Nosocicach, stanowisko nr 16, gm. Głogów’, [w:] ‘Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne’, t. 2, s. 191-215, Głogów;
Nosocice
1993 ‘Sprawozdanie z ratowniczych badań archeologicznych na osadzie wielokulturowej Żukowice stan. 36’, [w:] ‘Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne’, t. 2, s. 81-102, Wrocław;
Żukowice
2006 ‘Terytorium plemienne Dziadoszan w świetle źródeł archeologicznych’, [w:] ‘Świat Słowian wczesnego średniowiecza’, s. 141-148, Szczecin-Wrocław;
Dziadoszanie
2007 a ‘Dziadoszanie. Plemię zamieszkujące ziemię głogowską we wczesnym średniowieczu.’, Głogów-Wietszyce;
Dziadoszanie
2007 b ‘Grodzisko wczesnośredniowieczne w Przedmościu, st. 1, gm. Grębocice’, [w:] ‘Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne’, t. 6, s. 17-30, Głogów;
Przedmoście
2014 a ‘Dziadoszanie. Plemię zamieszkujące ziemię głogowską w X wieku’, Głogów;
Dziadoszanie
2014 b ‘Zaplecze osadnicze i gospodarcze grodu głogowskiego’, [w:] ‘Funkcje grodów w państwach wczesnośredniowiecznej Europy Środkowej. Społeczeństwo, gospodarka, ideologia.’, s. 15-26, Głogów;
Dziadoszanie
2018 ‘Zanim powstało miasto’, [w:] ‘Głogów. Średniowieczne miasto nad Odrą’, s. 7-38, Głogów;
Dziadoszanie
Czechowski Franciszek, Jaworski Krzysztof, Hojniak Marek
2016 ‘Organic matter on the so-called silesian type early medieval iron bowls’, [w:] ‘Śląskie Sprawozdania Archeologiczne’, t. 58, s. 133-150, Wrocław;
Obiszów
Dąbrowski Edward
1997 ‘Początki wczesnego średniowiecza w mikroregionie Krosna Odrzańskiego’, [w:] ‘Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne’, t. 4, s. 117-153, Głogów;
Krosno Odrzańskie
Dąbrowski Jacek
1999 ‘Wczesnośredniowieczne pucharki ceramiczne z terenu Polski’, [w:] ‘Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej’, t. 3, s. 227-255, Toruń;
Żukowice
Demidziuk Krzysztof
2000 ‘Archiwalia do archeologii dawnego obszaru kreis Glogau’, [w:] ‘Głogowskie Zeszyty Naukowe’, t. 4, Głogów 2000;
Grodziec Mały
2010 ‘”Rzeczny” katalog Rudolfa Dreschera do archeologii Śląska’, [w:] ‘Silesia Antiqua’, t. 46, s. 217-332, Wrocław;
Orsk
Demidziuk Krzysztof, Kontny Bartosz
2009 ‘Materiały kultury kurhanów wschodniolitewskich w kolekcji muzeów dolnośląskich. Zabytki z cmentarzysk w okolicy Smorgoni’, [w:] ‘Silesia Antiqua’, t. 45, s. 315-333, Wrocław;
Popęszyce
Dobrowolski Aleksander
1993 ‘Sprawozdanie z ratowniczych badań archeologicznych na osadzie wielokulturowej Żukowice stan. 40, przeprowadzonych w latach 1989-1990’, [w:] ‘Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne’, t. 2, s. 103-122, Głogów;
Żukowice
Dobrowolski Aleksander, Pogorzelski Wacław
1999 ‘Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku wielkokulturowym Nosocice nr 18, gm. Głogów’, [w:] ‘Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne’, t. 5, s. 75-92, Głogów;
Nosocice
Foltyn Edelgarda M.
1998 ‘Podstawy gospodarcze wczesnośredniowiecznej społeczności plemiennej na Górnym Śląsku’, Katowice;
Gostyń
Geschwendt Fritz
1936 ‘Sattelbeschläge der Wikingerzeit aus Schlesien’, [w:] ‘Altschlesien’, Bd. 6, z. 2, s. 317-319, Wrocław;
Grodziszcze
Górniak Marek Robert
1996 IX 12 ‘Święty gaj, warownia i winnice’, [w:] ‘Gazeta Lubuska’, t. 44 (1996) nr 214, s. 3;
Bytom Odrzański
1996 XII 12 ‘Grodziszcze wśród wzniesień’, [w:] ‘Gazeta Lubuska’, t. 44 (1996) nr 290, s. 16;
Grodziszcze
Grochowska Agnieszka
2006 ‘Skarby Ziemi Głogowskiej’, katalog wystawy, Głogów;
Głogów, Obiszów
Gross Monika
2016 ‘Wczesne średniowiecze’, [w:] ‘Śląsk starożytny i średniowieczny’, Przewodnik po wystawie stałej Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu, s. 133-160, Wrocław;
Czeladź Wielka, Gostyń, Popęszyce
Heising M., Kiersnowski R., Reyman J.
1966 ‘Wczesnośredniowieczne skarby srebrne z Małopolski, Śląska, Warmii i Mazur’, Wrocław – Warszawa – Kraków;
Biechów, Gostyń, Maniów
Hellmich Max
1930 ‘Schlesische Wehranlagen’, [w:] ‘Altschlesien’, Bd. 3, s. 37-47, Wrocław;
Dalków, Grodziszcze, Gostyń, Obiszów, Przedmoście
Hendel Zenon
1985 ‘Grodzisko wczesnośredniowieczne na Ostrowie Tumskim w Głogowie. Sprawozdanie z badań w 1982 r.’, [w:] ‘Śląskie Sprawozdania Archeologiczne’, t. 25, s. 58-64, Wrocław;
Głogów
1993 ‘Z badań wykopaliskowych na wielokulturowym stanowisku nr 34 w Żukowicach, woj. legnickie, przeprowadzonych w latach 1990-1991’, [w:] ‘Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne’, t. 2, s. 7-34, Głogów;
Żukowice
1995 ‘Wyniki badań ratowniczych przeprowadzonych w latach 1992-1993 w Głogowie na Ostrowie Tumskim, stan. nr 2’, [w:] ‘Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne’, t. 3, s. 159-190, Głogów;
Głogów
2000 ‘Głogowski ośrodek grodowy w okresie wczesnopiastowskim’, [w:] ‘Śląsk około roku 1000’, s. 163-166, Wrocław
Głogów
Hensel Witold
1967 ‘Polska przed tysiącem lat’, Wrocław;
Popęszyce
Jahn Martin
1937 ‘Der Burgwall von Poppschutz Kr. Freystadt’, [w:] ‘Altschlesien’, Bd. 7, s. 93-112, Wrocław;
Popęszyce
Jaskanis Danuta
2003 ‘Przyczynek do badań nad problematyką występowania wczesnośredniowiecznych talerzy na obszarze Polski’, [w:] ‘Słowianie i ich sąsiedzi we wczesnym średniowieczu’, s. 431-439, Warszawa-Lublin;
Żukowice
Jaworski Krzysztof
1998 ‘Uwagi o grzebiennictwie dolnośląskim na przełomie X i XI wieku. Na marginesie rozważań nad dwoma zabytkami z Niemczy i Wrocławia’, [w:] ‘Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i sacrum.’, s. 419-428, Poznań;
Żukowice
2005 ‘Grody w Sudetach (VIII-X w.)’, Wrocław;
Gostyń, Obiszów, Popęszyce
2011 ‘Czy aby tylko „pogański książę silny wielce, siedzący na Wiślech”?’, s. 31-60, Poznań – Ląd;
Dziadoszanie, Gostyń, Obiszów
Jaworski Krzysztof, Krzyszowski Andrzej, Miazga Beata, Sikorski Andrzej
2012 ‘Blatnickie okucie końcówki pasa z Grębocic koło Głogowa a problem napływu tzw. brązów awarskich i blatnicko-mikulczyckich na obszar Dolnego Śląska’, [w:] ‘Śląskie Sprawozdania Archeologiczne’, t. 54, s. 27-47, Wrocław;
Grębocice 😉
Kaczkowski Mieczysław
1969 ‘Sprawozdanie z archeologicznych prac wykopaliskowych prowadzonych w 1966 roku pod kierunkiem Powiatowego Konserwatora Zabytków w Głogowie’, [w:] ‘Zielonogórskie Zeszyty Muzealne’, t. 1, s. 202-203, Zielona Góra;
Bieńków, Dobrzejowice
1971 ‘Charakterystyka osadnictwa w rejonie Głogowa od połowy V do połowy XI wieku w świetle źródeł archeologicznych’, [w:] ‘Zielonogórskie Zeszyty Muzealne’, t. 2, s. 5-37;
Dziadoszanie
1972 ‘Sprawozdanie powiatowego konserwatora zabytków w Głogowie’, [w:] ‘Zielonogórskie Zeszyty Muzealne’, t. 3, s. 437-468;
Domaniowice, Gostyń, Kromolin, Krzekotów, Moszowice, Orsk, Żukowice
1973 ‘Kuźnictwo na osadach wczesnośredniowiecznych z terenu Huty Miedzi „Głogów”’, [w:] ‘Przegląd Lubuski 3’, Nr 2/8, s. 93-98;
Żukowice [nie posiadam]
1974 ‘Położenie, zasięg i rozplanowanie najstarszych wczesnośredniowiecznych osad otwartych w okolicach Glogowa’, [w:] ‘Wiadomości Archeologiczne’, t. 39 zeszyt 2, s. 247-255;
Żukowice
1975 ‘Próba chronologicznej klasyfikacji ceramiki z VI i VII wieku w okolicach Głogowa’, [w:] ‘Zielonogórskie Zeszyty Muzealne’, t. 5, s. 43-72;
Domaniowice, Gostyń, Krzekotów, Kromolin, Moszowice, Żukowice
1976 ‘Hutnictwo i kowalstwo-kuźnictwo na osadach wczesnośredniowiecznych z VI i VII wieku (Żukowice powiat Głogów)’, [w:] ‘Materiały Komisji Archeologicznej’, 4, s. 305-328, Zielona Góra;
Żukowice
1984 ‘Głogów wczesnośredniowieczny w świetle wykopalisk’, [w:] ‘Obronność polskiej granicy zachodniej w dobie pierwszych Piastów’, s. 59-68, Wrocław;
Głogów, Grodziec Mały
Kaletyn Tadeusz
1964 ‘Grodzisko wczesnośredniowieczne w Olszanach, pow. Wołów’, [w:] ‘Wiadomości Archeologiczne’, t. 30 zeszyt 1-2, s. 180, Warszawa;
Olszany
1965 ‘Grodzisko wczesnośredniowieczne w Chobieni, pow. Wołów’, [w:] ‘Wiadomości Archeologiczne’, t. 31 zeszyt 4, s. 280, Warszawa;
Chobienia
1966 a ‘Grodzisko wczesnośredniowieczne w Orsku, pow. Wołów’, [w:] ‘Wiadomości Archeologiczne’, t. 31 zeszyt 4, s. 436, Warszawa;
Orsk
1966 b ‘Z pradziejów powiatu lubińskiego’, [w:] ‘Szkice legnickie’, t. 3, s. 133-156, Wrocław;
Kaletynowie Maria i Tadeusz
1968 ‘Grody na Dolnym Śląsku’, [w:] ‘Z otchłani wieków’, Rok XXXIV, Zeszyt 2, s. 133-136;
Chobienia, Sądowel
Kara Michał
2009 ‘Najstarsze państwo Piastów – rezultat przełomu czy kontynuacji? Studium archeologiczne’, Poznań;
Kara Michał, Krąpiec Marek
2000 ‘Możliwość datowania metodą dendrochronologiczną i stan badań dendrochronologicznych grodzisk z terenu Wielkopolski, Dolnego Śląska i Małopolski’, [w:] ‘Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy’, Kraków;
Głogów
Kaván Jaroslav
1975 Kaván Jaroslav, ‘Hrací kámen z Libice nad Cidlinou’, [w:] ‘Památky Archeologické’, ročník LXVI, číslo 2, s. 438-449, Praha;
Grodziszcze
Kiarszys Grzegorz
2015 ‘Trzy światy średniowiecza. Iuxta castrum Sandouel’, Szczecin;
Bartodzieje, Chróścina, Gostyń, Kruszyniec, Lechitów, Lipowiec, Lubiel, Niechlów, Orsk, Osetno Małe, Pobiel, Przedmoście
Kiarszys Grzegorz, Kolenda Justyna
2017 ‘Wczesnośredniowieczne grodziska w krajobrazie Doliny Baryczy. Przyczynek do studiów nad przemianami osadnicznymi.’, [w:] ‘Śląskie Sprawozdania Archeologiczne’, t. 59, s. 93-126, Wroclaw;
Bartodzieje, Lipowiec
Kieseler Andreas
2012 ‘Der slawische Burgwall von Poppschutz (Popęszyce, pow. nowosolski) – eine fruhe Burgwallgraubung in der Provinz Schlezien’, [w:] ‘Transformationen und Umbrusche des 12./13. Jahrhunderts. Beitrage zur Ur- und Fruhgeschchte Mitteleuropas’, s. 229-261, t. 64, Weissbach;
Popęszyce
2016 ‘„Hoffentlich sind uns die Geister der Burgbesatzung günstig gestimmt“ − zur Funktion des Gustauer „Schmiedebergs“ aufgrund der Ausgrabungsergebnisse Kurt Langenheims von 1938’, [w:] ‘Die frühen Slawen – von der Expansion zu gentes und nationes. Beitrage zur Ur- und Fruhgeschchte Mitteleuropas’, Band 81, s. 259–298, Berlin;
Gostyń
2017 ‘Die Eisenschüsseln vom schlesischen Typ im westslawischen Raum – ein Überblick’, [w:] ‘Religion und Gesellschaft im nördlichen westslawischen Raum. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 82’, s. 311-348, Langenweißbach;
Bytom Odrzański, Chobienia, Gostyń, Obiszów, Żukowice
Kobyliński Zbigniew
1990 ‘Early medieval hillforts in Polish lands: problems of origins, function, and spatial organization’, [w:] ‘From the Baltic to the Black Sea: Studies in Medieval Archaeology’, s. 147-156, Londyn;
Kolenda Justyna
2011 ‘Wczesnośredniowieczne osadnictwo grodowe pogranicza Śląska i Wielkopolski w świetle analiz dendrochronologicznych’, [w:] ‘Populi Terrae Marisque’, s. 41-65, Wrocław;
Kostrzewski Józef
1965 ‘Pradzieje Polski’, Wrocław;
Kotowicz Piotr N.
2014 ‘Topory wczesnośredniowieczne z ziem polskich. Katalog źródeł’, Rzeszów;
Lasocin
2018 ‘Early medieval axes from the territory of Poland’, [w:] ‘Moravia Magna. Seria Polona V’, Kraków;
Kozaczewski Tadeusz
2006 ‘Głogów średniowieczny do końca XIII w.’, Głogów;
Głogów, Grodziec Mały
Kóčka-Krenz Hanna
1993 ‘Biżuteria północno-zachodnio-słowiańska we wczesnym średniowieczu’, Poznań;
Kramarek Janusz
1965 ‘Materiały z Archiwum Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu’, [w:] ‘Silesia Antiqua’, t. 7, s. 219-225, Wrocław;
1975 ‘Polska sztuka przedpiastowska’, Wrocław;
Krąpiec Marek
2002 ‘Wyniki analiz dendrochronologicznych prób zwęglonego drewna z wału IIA grodziska w Obiszowie, gm. Grębocice’, Maszynopis w Urzędzie Gminy w Grębocicach;
Krupska Anna
1997 ‘Szczątki kostne zwierząt z wielokulturowych stanowisk archeologicznych w Żukowicach’, [w:] ‘Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne’, t. 4, s. 285-298, Głogów;
Kurnatowska Zofia
2002 ‘Początki Polski’, Poznań;
Kurnatowska Zofia, Tuszyński Mariusz
2003 ‘Wyroby rogownicze z wczesnopiastowskiego grodziska w Grzybowie pod Wrześnią’, [w:] ‘RES et FONTES’, s. 257-263, Szczecin;
Kurtz Heinrich
1936 ‘Slawische Bodenfunde in Schlesien’, Wrocław;
Grodziszcze
Langenheim Kurt
1936 ‘Die Bedeutung der Wikinger fur Schlesiens Fruhgeschichte ‘, [w:] ‘Altschlesien’, Bd. 6, z. 2, s. 273-316, Wrocław;
1937 ‘Ein wichtiger fruhslawischer Siedkungsfund vom „Schmiedeberg” bei Gustau Kr. Glogau’, [w:] ‘Altschlesien’, Bd. 7, s. 76-93, Wrocław;
Gostyń
1938 ‘Vorgeschichtliches aus dem Dalkauer Bergen’, [w:] ‘Altschleisische Blatter’, s. 89-94, Wrocław;
Dalków
1939 ‘Der fruhslawische Burgwall von Gustau Kr. Glogau’, [w:] ‘Altschlesien’, Bd. 8, s. 104-127, Wrocław;
Gostyń
Lasota Czesław, Pogorzelski, Wacław, Wiśniewski Zdzisław
1995 ‘Ostrów Tumski w Głogowie w świetle badań architektonicznych przeprowadzonych w 1990 r.’, [w:] ‘Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne’, t. 3, s. 133-158, Głogów;
Głogów
Leciejewicz Lech
1989 ‘Słowianie Zachodni’, Wrocław;
2002 ‘Z Miśni do Głogowa’, [w:] ‘Trakt cesarski. Iława – Gniezno – Magdeburg’, s. 123-128, Poznań;
Leśny Jan
1976 ‘Uwagi o podstawach chronologicznych misy chrzcielnej z Wiślicy’, [w:] ‘Slavia Antiqua’, t. 23, s. 193-209, Poznań;
Popęszyce
Lewczuk Jarosław
1993 ‘Grodziska województwa zielonogórskiego – nowo odkryte i zweryfikowane pozytywnie w czasie akcji AZP, w latach 1980-1991’, [w:] ‘Śląskie Sprawozdania Archeologiczne’, t. 34, Wrocław;
1999 ‘Gród i jego zaplecze w świetle badań powierzchniowych AZP na terenie województwa zielonogórskiego’, [w:] ‘Spotkania Bytomskie III: Centrum i zaplecze we wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej’, s. 227-240, Wrocław;
2003 ‘Dolnośląski odcinek pielgrzymki Ottona III do Gniezna’, [w:] ‘Słowianie i ich sąsiedzi we wczesnym średniowieczu’, s. 407-410, Warszawa-Lublin;
Limisiewicz Aleksander
2019 ‘Łaźnie Wrocławia w XI wieku’, [w:] ‘Śląskie Sprawozdania Archeologiczne’, t. 61, s. 113-146, Wrocław;
Żukowice
Lisowska Ewa
2013 ‘Wydobycie i dystrybucja surowców kamiennych we wczesnym średniowieczu na Dolnym Śląsku’, Wrocław;
2017 ‘Bradatica from the Strzelińskie hills’, [w:] ‘Sprawozdania Archeologiczne’, t. 69, s. 409-419, Kraków
Lissak Zbigniew, Pogorzelski Wacław
1993 ‘Wyniki ratowniczych badań archeologicznych na wielokulturowym stanowisku Żukowice nr 35, gm. Żukowice’, [w:] ‘Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne’, t. 2, s. 49-79, Głogów;
Żukowice
Lodowski Jerzy
1967 ‘Bartodzieje pow. Góra’, [w:] ‘Silesia Antiqua’, t. 9, s. 248, Wrocław;
1972 ‘Sądowel we wczesnym średniowieczu’, Wrocław;
1980 ‘Dolny Śląsk na początku średniowiecza. Podstawy osadnicze i gospodarcze’, Wrocław;
Łuczak Anna, Sylwia Rodak
2019 ‘Grodziska wczesnośredniowieczne w mikroregionie Wzgórz Dalkowskich w świetle analiz przestrzennych GIS’, [w:] ‘Współczesne metody badań wczesnośredniowiecznych grodów Europy Środkowo-Wschodniej’, s. 169-195, Wroclaw;
Wzgórza Dalkowskie
Madera Paweł, Romanow Krystyna
2005 ‘Śląsk średniowieczny’, katalog wystawy, Wrocław;
Malinowski Tadeusz
1996 ‘Najdawniejsze instrumenty muzyczne na Śląsku w świetle badań archeologicznych’ [w:] ‘Studia Zachodnie’, tom 2, Zielona Góra;
Głogów, Gostyń, Żukowice
Mazur Adam, Mazur Wanda, Nosek Elżbieta, Koziorowska Longina
1976 ‘Badania metaloznawcze znalezisk żelaznych z Żukowic (VI-VII w. n.e.)’, [w:] ‘Materiały Komisji Archeologicznej’, nr 4, s. 329-362, Zielona Góra;
Merski Rafał
2020 ‘Kuchnia dawnych Słowian’, Wroclaw;
Chobienia
Mertins Oskar
1906 Mertins Oskar, ‘Wegweiser durch die Urgeschichte Schlesiens’, Wrocław;
Głogow, Gostyń, Grodziszcze
Moszczyński Waldemar A.
2006 ‘Synchronizacja zespołów ceramiki jako problem badawczy. Żukowice, stanowisko 9, obiekt 1 i Wyszogród, stanowisko 2a, obiekt 19’, [w:] ‘Świat Słowian wczesnego średniowiecza’, s. 247-255, Szczecin-Wrocław;
Żukowice
Moździoch Sławomir
1991 ‘Konsekwencje gospodarcze przyłączenia Śląska do państwa Piastów’, [w:] ‘Od plemienia do państwa. Śląsk na tle wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny Zachodniej’, Wrocław-Warszawa;
1993 ‘Znaczenie “pożytków wodnych” w życiu codziennym mieszkańców wczesnośredniowiecznego Śląska, Rzeki’, [w:] ‘Kultura–cywilizacja–historia’, 2, s. 149–169;
1994 ‘Die Keramik der Siedlung Bytom Odrzański in Schlesien. Ein Beitrag zur Theorie und Methode der Bearbeitung von frühmittelalterlicher Keramik’ [w:] ‘Slawische Keramik in Mitteleuropa vom 8. bis zum 11. Jahrhundert’, ‘Internationale Tagungen in Mikulčice’, Band I, s. 143–154, Brno;
Bytom Odrzański
1998 a ‘Wczesnośredniowieczne grody śląskie a ówczesne podziały plemienne’, [w:] ‘Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i sacrum’, s. 99-114, Poznań;
Dziadoszanie, Lipowiec
1998 b ‘Socjotopografia grodu wczesnośredniowiecznego w Bytomiu Odrzańskim w świetle analiz zwierzęcych szczątków kostnych’, [w:] ‘Szczątki zwierzęce jako źródło badań nad zróżnicowaniem poziomów życia materialnego i kulturowego ludzi w różnych okresach dziejowych’, s. 91-102, Wrocław;
Bytom Odrzański
1998 c ‘Nowe dane do zagadnień piastowskich grodów kasztelańskich w X-XIII wieku na przykładzie Wrocławia i Bytomia Odrzańskiego na Śląsku’, [w:] ‘Frühmittelalterlicher Burgenbau in Mittel- und Osteuropa. Tagung Nitra vom 7. bis 10. Oktober 1996’, s. 331-353, Bonn;
Bytom Odrzański
1999 ‘Miejsca centralne Polski wczesnopiastowskiej. Organizacja przestrzeni we wczesnym średniowieczu jako źródło poznania systemu społeczno-gospodarczego’, [w:] ‘Centrum i zaplecze we wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej’, s. 21-51, Wrocław;
2000 a ‘Archeologiczne ślady kultu pogańskiego na Śląsku wczesnośredniowiecznym’, [w:] ‘Człowiek, sacrum, środowisko’, Wrocław;
2000 b ‘Społeczność plemienna Śląska w IX-X wieku’, [w:] ‘Śląsk około roku 1000’, s. 25-71, Wrocław;
2001 ‘Schlesien im 10. Jahrhundert’, [w:] ‘Colloquia Mediaevalia Pragensia 2, Boleslaw der II. Tschechische Staat um das Jahr 1000’, s. 417–440, Praha;
2002 ‘Castrum Munitissimum Bytom – lokalny ośrodek władzy w państwie wczesnopiastowskim’, Wrocław;
Bytom Odrzański
2003 ‘Śląsk wczesnośredniowieczny w świetle badań archeologicznych i historycznych – crambe bis cocta’, [w:] ‘Civitas Schinesghe cum pertinentiis’, Toruń;
2011 ‘Czy monarchia pierwszych Piastów była krajem chrześcijańskim? Uwagi archeologa.’, [w:] ‘Dynamika przemian społecznych i religijnych w średniowieczu’, s. 123-153, Warszawa;
Gostyń
Musianowicz Krystyna,
1948-1949 ‘Kabłączki skroniowe – próba typologii i chronologii’, [w:] ‘Światowit’, t. 20, s. 115-232, Warszawa;
Gostyń
Nowakowski Dominik
2015 ‘Alternatywna próba interpretacji funkcji zespołu osadniczego z Gostynia pod Głogowem w świetle danych archeologicznych i toponomastycznych’, [w:] ‘Miejsca pamięci: pradzieje, średniowiecze, współczesność. Biskupińskie Prace Archeologiczne.’, t. 10, s. 499-525, Biskupin-Wrocław;
2016 ‘Überlegungen zum frühmittelalterlichen Siedlungskomplex Gustau (Gostyń) in Niederschlesien aufgrund archäologischer und toponomastischer Quellen’, [w:] ‘Die frühen Slawen – von der Expansion zu gentes und nationes. Beitrage zur Ur- und Fruhgeschchte Mitteleuropas’, Band 81, s. 241–257, Berlin;
2017 ‘Mittelalterliche Doppelburgen in Polen. Einleitung zur Forschungsproblematik anhand ausgewählter Beispiele aus Pommern, Schlesien, Groß- und Kleinpolen’, [w:] ‘Enge Nachbarn. Das Problem von Doppelburgen und Mehrfachburgen in der Bronzezeit und im Mittelalter’, s. 245-279, Berlin;
Pankiewicz Aleksandra, Siemianowska Sylwia, Sadowski Krzysztof
2017 ‘Wczesnośredniowieczna biżuteria szklana z głównych ośrodków grodowych Śląska (Wrocław, Opole, Niemcza)’, [w:] ‘In pago Silensi. Wrocławskie Studia Wczesnośredniowieczne’, t. 3, Wrocław;
Chobienia, Gostyń, Grodziec Mały, Obiszów, Wąsosz, Wielowieś
Parczewski Michał
1988 ‘Początki kultury wczesnosłowiańskiej w Polsce. Krytyka i datowanie źródeł archeologicznych’, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź;
1989 ‘Żukowice pod Głogowem w zaraniu średniowiecza’, [w:] ‘Głogowskie Zeszyty Naukowe’, t. 2, Głogów;
1995 ‘Zu den Anfängen der Drehscheibenkeramik im westlichen Polen im Lichte des Fundmaterials aus Żukowice bei Głogów’, [w:] ‘Slawische Keramik in Mitteleuropa vom 8. bis zum 11. Jahrhundert’, ‘Internationale Tagungen in Mikulčice’, Band II, s. 9-14, Brno;
Żukowice
Paternoga Marcin, Rzeźnik Paweł
2005 ‘Budownictwo obronne plemienia Dziadoszan w świetle badań grodziska w Obiszowie’, [w:] ‘XIV Śląskie spotkania archeologiczne, 19-21.05.2005 Polanica Zdrój. Streszczenia komunikatów i referatów’, s. 52-54, Wrocław;
Obiszów
2007 ‘Problem funkcji i sposobu użytkowania wczesnośredniowiecznych tzw. prażnic w świetle wybranych znalezisk z Dolnego Śląska’, [w:] ‘Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne’, t. 6, s. 81-106, Głogów;
w druku ‘Zarys wyników badań na grodzisku Obiszów II’;
Obiszów
Paternoga Marcin, Rzeźnik Paweł, Siemianowska Sylwia
2017 ‘Naczynia Solniki-Lipowiec. Lokalna grupa ceramiki całkowicie obtaczanej w północnej części Śląska.’, [w:] ‘Ceramika i szkło w archeologii i konserwacji’, s. 83-106, Wrocław;
Chobienia, Czeladź, Czerna, Grębocice, Grodziszcze, Lipowiec, Obiszów, Olszany, Orsk, Piotroniowice, Przedmoście, Solniki
Pawlicki Jakub Karol
2021 ‘Noże wolutowe – o funkcji i pochodzeniu zagadkowych przedmiotów w kulturze słowiańskiej’, [w:] ‘Slavia Antiqua’, t. LXII, s. 71-106, Poznań;
Chobienia, Czeladź, Żukowice
Pätzold J.
1939 ‘Eine bemerkenswerte Vorratsgrube in der Burgwallanlagen auf dem Schmiedeberg bei Gustau Kr. Glogau’, [w:] ‘Altschleisische Blatter’, s. 61-65, Wrocław;
Gostyń
Petersen Ernst
1935 ‘Schlesien von der Eiszeit bis ins Mittelalter. Einführung in die Vor- und Frühgeschichte des Landes’, Leipzig;
Alt Kloppen, Gostyń, Popęszyce
1939 ‘Der ostelbische Raum als germanisches Kraftfeld im Lichte der Bodenfunde des 6. – 8. Jahrhunderts’, Leipzig;
Grodziszcze
Pleterski Andrej
1983 ‘Nožiči z zavojkoma v zgodnjem srednjem veku’, [w:] ‘Arheološki vestnik’, XXXIV, s. 375-393, Lublana;
Pogorzelski Wacław
1990 ‘Ratownicze badania archeologiczne na terenie inwestycji wodnej w rejonie Starej Rzeki k/Głogowa’, [w:] ‘Śląskie Sprawozdania Archeologiczne’, t. 31, s. 387-406, Wrocław;
Stara Rzeka
1993 ‘Z badań weryfikacyjno-poszukiwawczych na obszarze strefy ochronnej Huty Miedzi “Głogów”‘, [w:] ‘Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne’, t. 2, s. 241-258, Głogów;
Żukowice
1999 ‘Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku wielkokulturowym Nosocice nr 16, gm. Głogów’, [w:] ‘Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne’, t. 5, s. 43-60, Głogów;
Nosocice
Pogorzelski Wacław, Skonieczna Lidia
1989 ‘Sprawozdanie z powierzchniowych badań archeologicznych przeprowadzonych na terenie inwestycji “Budowa Osiedla Piastów w Głogowie” w 1986’, [w:] ‘Śląskie Sprawozdania Archeologiczne’, t. 29, s. 113-115, Wrocław;
Pokora Henryk, Rzeźnik Paweł
1998 ‘Wznowienie badań wykopaliskowych na wczesnośredniowiecznej osadzie w Obiszowie gm. Grębocice’, [w:] ‘Śląskie Sprawozdania Archeologiczne’, t. 40, s. 321-333, Wrocław;
Obiszów
Poleski Jacek
2014 ‘Kontakty kmenů v povodí Visly a Odry s Velkou Moravou’, [w:] ‘Velká Moravaa počátky křesťanství’, s. 150-154, Brno;
Gostyń, Popęszyce
Robak Zbigniew
2017 ‘The origins and the collapse of the Blatnica-Mikulčice paradigm’, [w:] ‘Slovenská Archeológia’, LXV-1, s. 99-162, Nitra;
Grębocice 😉
2018 ‘Carolingian or not? An analysis of the fitting from Haliczany in the context of other early medieval finds from selected areas of Western Slavic territories’, [w:] ‘Slovenská Archeológia’, LXVI-1, s. 49-105, Nitra;
Gostyń, Obiszów
Rodak Sylwia
2010 ‘Okucie blatnickie z osady w Bolesławcu w świetle nowych badań archeologicznych na pobliskim grodzisku wczesnośredniowiecznym’ [w:] ‘Życie codzienne przez pryzmat rzeczy’, Toruń;
Czeladź Wielka, Gostyń, Obiszów, Orsk
2017 ‘Podstawy datowania grodów z końca X – początku XIII wieku na Dolnym Śląsku’, [w:] ‘In pago Silensi. Wrocławskie Studia Wczesnośredniowieczne’, t. 4, Wroclaw;
Rodak Sylwia, Wroniecki Piotr
2016 ‘Grodziska w okolicach Głogowa na Dolnym Śląsku w świetle wyników badań geofizycznych’, [w:] ‘Metody geofizyczne w archeologii polskiej 2016’, s. 94-95, Wrocław;
2019 ‘Badania nieinwazyjne grodzisk wczesnośredniowiecznych północno-zachodniej części Dolnego Śląska’, [w:] ‘Współczesne metody badań wczesnośredniowiecznych grodów Europy Środkowo-Wschodniej’, s. 117-131, Wrocław;
Grodziszcze, Moszowice, Przedmoście
Romanow Małgorzata
2008 ‘Szczątki kostne zwierząt z wczesnośredniowiecznego grodziska w Obiszowie pow. Polkowice’, [w:] ‘Śląskie Sprawozdania Archeologiczne’, t. 50, s. 167-176, Wrocław;
Rzeźnik Paweł
1997 ‘Wznowienie badań wykopaliskowych na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Gostyniu, gm. Gaworzyce’, [w:] ‘Śląskie Sprawozdania Archeologiczne’, t. 39, s. 263-286, Wrocław;
Gostyń
1998 ‘Paciorki szklane z wczesnośredniowiecznego grodziska w Gostyniu, gm. Gaworzyce’, [w:] ‘Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i sacrum’, s. 380-391, Poznań;
2000 ‘Materiały z wczesnośredniowiecznej osady bieńkowskiej na przykościelnej skarpie w Grodowcu, gm, Grębocice’, [w:] ‘Śląskie Sprawozdania Archeologiczne’, t. 42, s. 385-397, Wrocław;
2001 ‘Relikty wczesnośredniowiecznej pracowni hutniczych na osadzie przygrodowej w Bieńkowie, pow. Polkowice’, [w:] ‘Śląskie Sprawozdania Archeologiczne’, t. 43, s. 291-304, Wrocław;
Bieńków
2006 ‘Problem tezauryzacji mis żelaznych typu śląskiego w świetle studiów źródłoznawczych tzw. skarbów jednorodnych’, [w:] ‘Fontes Archaeologici Posnanienses’, Vol. 42, s. 175-225, Poznań;
2008 ‘A set of early medieval sheet iron bowls from Gromnik. A study of a deposit partly reclaimed for archeology.’, [w:] ‘Mount Gromnik (Rummelsberg). From the History of Settlement and Management’, s. 161-178, Wrocław;
Rzeźnik Paweł, Stoksik Henryk
2017 ‘Wyniki analiz archeometrycznych tygli szklarskich z Obiszowa na Dolnym Śląsku’, [w:] ‘Ceramika i szkło w archeologii i konserwacji’, s. 239-260, Wrocław;
Obiszów
Sarnowska Wanda
1958 ‘Wyniki prac ratowniczych przeprowadzonych w 1950 roku w Nosocicach w powiecie głogowskim’, [w:] ‘Przegląd Archeologiczny’, t. 10, s. 191-219, Wrocław;
Nosocice
1963 ‘Topory wczesnośredniowieczne z obszaru Śląska’, [w:] ‘Światowit’, t. 24, s. 493-514, Warszawa;
Seger Hans
1928 ‘Die schlesischen Silberfunde der spät-slawischen Zeit’, [w:] ‘Altschlesien’, t. 2, z. 2, s. 129-161, Wrocław;
Gostyń
Siemianowska Sylwia
2010 ‘Typ Bruszczewo i dalkowski-obrzańska grupa form naczyń wczesnośredniowiecznych. Uwagi w kwestii zasięgu występowania, chronologii oraz genezy.’, [w:] ‘Śląskie Sprawozdania Archeologiczne’, t. 52, s. 203-222, Wrocław;
2011 ‘Wczesnośredniowieczna osada przygrodowa w Obiszowie (stan. 9), gm. Grębocice w świetle źródeł ceramicznych, cz. 1’, niepublikowana praca magisterska przechowywana w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław;
Obiszów
2014 ‘Uniwersalność naczyń wczesnośredniowiecznych. Uwagi z perspektywy studiów nad ceramiką z Obiszowa.’, [w:] ‘Silesia Antiqua’, t. 49, s. 37-62, Wrocław;
Obiszów
2017 ‘Bliska obcość. Ceramika jako identyfikator kontaktów handlowych i politycznych czy wspólnoty kultur wczesnośredniowiecznych zespołów osadniczych Słowiańszczyzny? Uwagi z perspektywy studiów nad dziesiątowieczną ceramiką z Obiszowa koło Głogowa.’, [w:] ‘Ceramika i szkło w archeologii i konserwacji’, s. 51-82, Wrocław;
Obiszów
Sobociński Marian
1976 ‘Materiał kostny zwierząt z wykopalisk w Żukowicach’, [w:] ‘Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu LXXXIV Archeozoologia 2’, 2, s. 27-33, Poznań;
Szymański Wojciech
1988 ‘Noże z rękojeściami zakończonymi wolutami – zagadkowe komponenty kultury słowiańskiej i awarskiej’, [w:] ‘Studia nad etnogenezą Słowian i kulturą Europy wczesnośredniowiecznej’, t. II, s. 141-159, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź;
Czeladź Wielka, Żukowice
Świderska Magdalena
1993 ‘Badania ratownicze na osadzie wielokulturowej w Żukowicach, stan. 48’, [w:] ‘Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne’, t. 2, s. 123-146, Głogów;
Żukowice
Świętosławski Witold
2006 ‘Ślady koczowników Wielkiego Stepu z X, XI i XII wieku w dorzeczach Wisły i Odry’, Łódź;
Gostyń
Tereszczuk Daniel
2007 ‘Rozpowszechnienie toporów typu Popęszyce w Europie Środkowej’, [w:] ‘Wojskowość ludów Morza Bałtyckiego. Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego’, s. 230-239, Toruń;
Popęszyce
Twardy Juliusz, Forysiak Jacek, Rodak Sylwia, Moździoch Sławomir
2018 ‘Środowiskowe czynniki lokalizacji wybranych grodzisk w środkowej części Polski Zachodniej’, [w:] ‘Acta Geographica Lodziensia’, 107, s. 93-117, Łódź;
Tietz Bartosz
2017 ‘Upadek grodów wschodniej części strefy Tornow-Klenica a proces budowy władzy Piastów na terenie Wielkopolski’, [w:] ‘Spór o początki państwa polskiego’, s. 99-117, Kraków ;
Dziadoszanie, Chobienia, Gostyń, Obiszów
Urbańczyk Przemysław
2008 ‘Trudne początki Polski’, Wrocław;
2016 ‘Co się stało w 966?’, Poznań;
Wachowski Krzysztof
1975 ‘Cmentarzyska doby wczesnopiastowskiej’, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk;
1994 ‘Problem oddziaływań wielkomorawskich w południowej Polsce w świetle nowych badań’, [w:] ‘Przegląd Archeologiczny’, 42, s. 129-135, Wrocław;
1996 ‘Próba periodyzacji okresu przedpiastowskiego na Śląsku’, [w:] ‘Słowiańszczyzna w Europie’, vol. 1, s. 53-59, Wrocław;
1997 ‘Śląsk w dobie przedpiastowskiej’, Wrocław;
2001 ‘Elementy rodzime i obce w uzbrojeniu wczesnośredniowiecznym na Śląsku’, [w:] ‘Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archeologica’, t. 23, Łódź ;
Waluszewska-Bubień Aleksandra
1976 ‘Szczątki kostne ptaków z odkrywki archeologicznej z Żukowic’, [w:] ‘Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu LXXXIV Archeozoologia 2’, 2, s. 79-87, Poznań;
Weinkauf Marcin
2013 ‘Źródła nieceramiczne z początku wczesnego średniowiecza ze strefy chełmińsko-dobrzyńskiej’, [w:] ‘Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia”, t. 33, s. 153–182, Toruń;
Wróbel Marek
1997 ‘Wczesnośredniowieczna półziemianka z Luboszyc-Uszczonowa’, [w:] ‘Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne’, t. 4, s. 155-160, Głogów;
Luboszyce-Uszczonów